Global Volunteer - AIESEC Česká republika

Staň se jedním z mladých dobrovolníků a pomoz tam, kde je to právě potřeba

Po celém světě existují miliony lidí, kteří potřebují pomoc dobrovolníků. A právě kvůli nim každý rok vznikají tisíce projektů Global Volunteer, do kterých se můžeš zapojit a které řeší celou škálu společenských problémů.

Tyto projekty mohou být zaměřeny například na vzdělávání, kde můžeš stejně jako Elsa ve videu, ovlivnit životy desítek dětí.

Vyber si, jak můžeš přispět i ty!

Po celém světě existují miliony lidí, kteří potřebují pomoc dobrovolníků. A právě kvůli nim každý rok vznikají tisíce projektů Global Volunteer, do kterých se můžeš zapojit a které řeší celou škálu společenských problémů.

Tyto projekty mohou být zaměřeny například na vzdělávání, kde můžeš stejně jako Elsa ve videu, ovlivnit životy desítek dětí.

Vyber si, jak můžeš přispět i ty!

Vydej se na dobrovolnickou stáž a přispěj k naplnění cílů udržitelného rozvoje

V roce 2015 oznámila Organizace Spojených Národů (OSN) svůj plán udržitelného rozvoje pro rok 2030 - tzv. Cíle udržitelného rozvoje. OSN věří, že pokud se lidstvu do roku 2030 podaří naplnit tyto cíle, bude to znamenat lepší budoucnost pro lidi na celém světě. Od roku 2016 se proto každý z projektů na stážích Global Volunteer zaměřuje vždy na minimálně jeden z těchto cílů a pomáhá k jeho řešení.

Chci se zaregistrovat

Podmínky stáží Global Volunteer

Podmínky stáží
Global Volunteer

Věk

V den začátku stáže ti musí být alespoň 18 let

Úroveň vzdělání

Nemusíš mít žádný titul ani maturitu

Cizí jazyk

Bez angličtiny alespoň na úrovni B1 se neobejdeš

Délka stáže

Stáž trvá obvykle mezi 6 a 12 týdny

Platové ohodnocení

Za dobrovolnickou stáž není žádný plat


Často kladené dotazy

Musím být studentem vysoké školy?
Pro tvoji účast na dobrovolnické stáži Global Volunteer nemusíš být studentem vysoké školy. Jedinou podmínkou, která je v tomto směru opravdu nutná, je, aby ti v době odjezdu na stáž bylo alespoň 18 let.
Jakou úroveň angličtiny budu potřebovat?
Stáže probíhají v zahraničí a proto se určitě neobejdeš bez angličtiny alespoň na úrovni B1. V některých zemích po tobě mohou chtít i nějaký další cizí jazyk, ale angličtina je opravdu základ, bez kterého to nepůjde.
Jak dlouho trvá dobrovolnická stáž?
Dobrovolnické stáže trvají vždy alespoň 6 týdnů, aby měla tvoje práce na projektu nějaký smysl. Nejdelší dobrovolnické stáže, které se objevují, bývají dlouhé okolo 12 týdnů.
Jaké dostanu finanční ohodnocení?
Za dobrovolnictví ti už z principu nevzniká nárok na finanční odměnu. Na projektech máš však zpravidla zajištěné ubytování a velmi často i jedno teplé jídlo denně. Detaily tady závisí na konkrétním vybraném projektu.
Jak dlouho trvá než se pro mě najde stáž?
Tím, že se zaregistruješ, získáš přístup k tisícovkám nabídek z celého světa a je jen na tobě jak rychle si najdeš tu, která tě nejvíc zaujme. V případě některých zemí musíš počítat i se zdržením kvůli vízům a dalším náležitostem.
Platí se za stáž nějaký poplatek?
Za dobrovolnickou stáž se platí zprostředkovací poplatek, který momentálně činí 4990 Kč. Tento poplatek platíš až ve chvíli, kdy máš stáž v zahraničí nalezenou a máš ze zahraničí potvrzeno, že s tvojí účastí na stáži počítají.
Chci se zaregistrovat

Příběhy našich stážistů

X

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Registrací na www.aiesec.cz/www.nastaz.cz uděluji AIESEC Česká republika, se sídlem Bělehradská 10/79, Praha 2, 120 00, IČ: 613 79 166, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 5848 (dále jen „AIESEC“ nebo „Správce“), svobodný a jednoznačný souhlas se zpracováním mých osobních údajů (dále jen „Souhlas“) se zpracováním Mých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen „GDPR“), a to za níže uvedených podmínek.

Vymezení pojmů

osobní data – jakékoliv informace, které mohou být použity k identifikaci lidské bytosti
zpracování dat – jakékoliv procesy a operace, které jsou prováděny s osobními daty nebo souborem osobních dat
subjekt dat – lidská bytost jejíž osobní data jsou zpracována
dítě – lidská bytost, která nedovršila věku 18 let
my/nás – AIESEC Česká republika, se sídlem Bělehradská 10/79, Praha 2, 120 00, IČ: 613 79 166, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 5848
vy/vás – návštěvník stránek, uživatel služeb, zákazník

Principy ochrany dat

Zavazujeme se plnit následující principy ochrany osobních údajů:

Práva subjektu dat

Vy jako subjekt dat máte následující práva:

 1. právo na informaci – to znamená, že od nás můžete požadovat informaci, zda jsou vaše osobní data zpracovávána, jaká data jsou sbírána, kde byli získány a proč a kým jsou zpracovávány (čl. 15 nařízení GDPR)
 2. právo na přístup – to znamená, že máte právo vyžádat si přístup k informacím, které o vás byli sbírány nebo vámi poskytnuty, toto zahrnuje i právo získat kopii vašich osobních dat u nás uložených (čl. 15 nařízení GDPR)
 3. právo na opravu – to znamená, že můžete požadovat opravu nebo smazání osobních dat, která jsou nepřesná nebo nekompletní (čl. 16 nařízení GDPR)
 4. právo na výmaz – to znamená, že za určitých podmínek můžete požádat o výmaz vašich osobních dat z našich záznamů (čl. 17 nařízení GDPR)
 5. právo na omezení zpracování – to znamená, že za určitých podmínek, máte právo omezit zpracování vašich osobních dat (čl. 18 nařízení GDPR)
 6. právo podat námitku na zpracování – to znamená, že v konkrétních případech máte právo podat námitku na zpracování dat, například v případě přímého marketingu (čl. 21 nařízení GDPR)
 7. právo podat námitku na automatické zpracování – to znamená, že máte právo podat námitku na automatické zpracování, které zahrnuje, profilaci, a můžete požádat, aby zpracování vašich dat nebylo děláno pouze automaticky. Toto právo můžete využít, pokud výstupem tohoto zpracování je výrazný právní dopad nebo ovlivnění vaší osoby. (čl. 22 nařízení GDPR)
 8. právo na přenos – to znamená, že máte právo získat vaše osobní údaje ve strojově čitelné podobě, a nebo pokud je to možné je přímo převést k jinému zpracovateli (čl. 20 nařízení GDP)
 9. právo vznést námitku – v případě, že odmítneme vaše právo na přístup, poskytneme vám důvod proč, Pokud s tímto nebudete spokojeni můžete nás kdykoliv kontaktovat. (čl. 21 nařízení GDPR)
 10. právo požádat o pomoc dozorový orgán – to znamená, že máte právo vyžádat si pomoc dozorového orgánu a právo na další opravné právní prostředky. (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7) (čl. 34 nařízení GDPR)
 11. právo odvolat souhlas – to znamená, že máte právo kdykoliv odvolat váš souhlas ke zpracování

Účel zpracování osobních údajů

Důvodem poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je zájem subjektu údajů o splnění účelu zpracování osobních údajů, což by bez poskytnutí osobních údajů nebylo možné. Správce se zavazuje zpracovat přesné osobní údaje pouze za účelem:

Používáme vaše osobní data na základě oprávněného záměru. Na základě oprávněného záměru zpracováváme osobní data s následujícím účelem:

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným účelem neslučitelný.

Rozsah osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovány. Rozsah osobních údajů poskytnutých na základně souhlasu je následující:

Doba zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze po dobu 10 let ode dne poskytnutí souhlasu. Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Předávání osobních údajů

Nesdílíme vaše osobní data s neznámými subjekty. Vaše osobní data mohou být v určitých případech poskytnuta dalším zpracovatelům osobních dat a/nebo našim důvěrným partnerům s cílem poskytnutí služby a zkvalitnění vaší zákaznické zkušenosti.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoliv bez jakéhokoliv omezení či poškození odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpětvzetí souhlasu mohu učinit písemnou formou v listinné podobě doručením na adresu Správce – AIESEC Česká republika, Bělehradská 79, Praha 2 (dostupné také na http://aiesec.cz/o-aiesec/kontakt/) nebo elektronické podobě (info@aiesec.cz).

Použití Cookies

Tato stránka používá v souladu se zákony a nařízeními soubory cookies – malé textové soubory umístěné do vašeho zařízení s cílem zajistit kvalitnější uživatelskou zkušenost. Obecně tyto soubory slouží k zachování uživatelských předvoleb a poskytují anonymizovaná data pro webovou analytiku prostřednictvím nástrojů třetích stran (Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook…). S cookies soubory se setkáte napříč digitálním světem a obecně slouží k zkvalitnění vaší zkušenosti (např. předvolby nemusíte zadávat opakovaně). Cookies nepředstavují nebezpečí, ale lze je vnímat v kontextu ochrany soukromí. Nelze je použít ke zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Implementace politiky cookies

Cookies používané na tomto webu jsou v režimu Opt-in. Návštěvník webu (v tomto smyslu prohlížeč uživatele) je při první návštěvě upozorněn na problematiku cookies v liště v horní části stránek, je informován o smyslu používání cookies a zároveň je odkázán na detail těchto zásad, kde se může dozvědět více. Dokud uživatel neprojeví souhlas (klik na tlačítko „Povolit cookies“) nejsou bez jeho souhlasu ukládány žádné 1st party cookies ani využíváno služeb třetích stran, které prokazatelně cookies používají.

Cookies používáme s následujícím účelem:

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Odvolám souhlas s použitím cookies

Pokud chce uživatel změnit souhlas s použitím cookies, či si není jistý zda souhlas v minulosti udělil či nikoliv, může provést vymazání historie svého prohlížeče. Následně ho web znovu upozorní na problematiku cookies viz výše. Pro tento postup je uživatel nucen kontaktovat výrobce svého prohlížeče či využít příslušnou nápovědu. Naše společnost neposkytuje v tomto směru žádnou podporu neboť nejsme výrobce, majitelem ani distributorem uživatelova prohlížeče.

Se soubory cookies úzce souvisí zásady zpracování osobních údajů.