Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Správce osobních údajů

Jsme AIESEC Česká republika, se sídlem Hráského 1910/11, Chodov 148 00 Praha, IČ: 613 79 166, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 5848 (dále jen „AIESEC“ nebo „Správce“). Jako Správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Registrací na www.aiesec.cz/www.nastaz.cz uděluji AIESEC svobodný a jednoznačný souhlas se zpracováním mých osobních údajů (dále jen „Souhlas“) se zpracováním Mých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen „GDPR“), a to za níže uvedených podmínek.

Vymezení pojmů

osobní data – jakékoliv informace, které mohou být použity k identifikaci fyzické osoby
zpracování dat – jakékoliv procesy a operace, které jsou prováděny s osobními daty nebo souborem osobních dat
subjekt dat – lidská bytost jejíž osobní data jsou zpracována
dítě – lidská bytost, která nedovršila věku 18 let
my/nás – AIESEC Česká republika, se sídlem Hráského 1910/11, Chodov 148 00 Praha, IČ: 613 79 166, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 5848
vy/vás – návštěvník stránek, uživatel služeb, zákazník

Principy ochrany dat

Zavazujeme se plnit následující principy ochrany osobních údajů:

 • Zpracování dat je zákonné, přiměřené a transparentní. Naše zpracování má oporu v zákoně. Před zpracováním se vždy zaměřujeme na vaše práva zpracování dat. Kdykoliv vám poskytneme informaci o zpracování dat.
 • Zpracování dat se provádí vždy za konkrétním účelem. Zpracování a jeho postup vždy souvisí s účelem za jakým byla osobní data poskytnuta.
 • Zpracování dat je prováděno s minimem nutných údajů pro daný účel.
 • Zpracování dat je časově omezeno. Nikdy nebudeme uchovávat osobní data déle než je nutné.
 • V našem zájmu je zachování přesnosti vašich osobních údajů.
 • Veškeré kroky směřují k zachování integrity a utajení vašich dat v celém procesu zpracování.

Práva subjektu dat

Vy jako subjekt dat máte následující práva:

 1. právo na informaci – to znamená, že od nás můžete požadovat informaci, zda jsou vaše osobní data zpracovávána, jaká data jsou sbírána, kde byli získány a proč a kým jsou zpracovávány (čl. 15 nařízení GDPR)
 2. právo na přístup – to znamená, že máte právo vyžádat si přístup k informacím, které o vás byli sbírány nebo vámi poskytnuty, toto zahrnuje i právo získat kopii vašich osobních dat u nás uložených (čl. 15 nařízení GDPR)
 3. právo na opravu – to znamená, že můžete požadovat opravu nebo smazání osobních dat, která jsou nepřesná nebo nekompletní (čl. 16 nařízení GDPR)
 4. právo na výmaz – to znamená, že za určitých podmínek můžete požádat o výmaz vašich osobních dat z našich záznamů (čl. 17 nařízení GDPR)
 5. právo na omezení zpracování – to znamená, že za určitých podmínek, máte právo omezit zpracování vašich osobních dat (čl. 18 nařízení GDPR)
 6. právo podat námitku na zpracování – to znamená, že v konkrétních případech máte právo podat námitku na zpracování dat, například v případě přímého marketingu (čl. 21 nařízení GDPR)
 7. právo podat námitku na automatické zpracování – to znamená, že máte právo podat námitku na automatické zpracování, které zahrnuje, profilaci, a můžete požádat, aby zpracování vašich dat nebylo děláno pouze automaticky. Toto právo můžete využít, pokud výstupem tohoto zpracování je výrazný právní dopad nebo ovlivnění vaší osoby. (čl. 22 nařízení GDPR)
 8. právo na přenos – to znamená, že máte právo získat vaše osobní údaje ve strojově čitelné podobě, a nebo pokud je to možné je přímo převést k jinému zpracovateli (čl. 20 nařízení GDP)
 9. právo vznést námitku – v případě, že odmítneme vaše právo na přístup, poskytneme vám důvod proč, Pokud s tímto nebudete spokojeni můžete nás kdykoliv kontaktovat. (čl. 21 nařízení GDPR)
 10. právo požádat o pomoc dozorový orgán – to znamená, že máte právo vyžádat si pomoc dozorového orgánu a právo na další opravné právní prostředky. (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7) (čl. 34 nařízení GDPR)
 11. právo odvolat souhlas – to znamená, že máte právo kdykoliv odvolat váš souhlas ke zpracování

Účel zpracování osobních údajů

Důvodem poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je zájem subjektu údajů o splnění účelu zpracování osobních údajů, což by bez poskytnutí osobních údajů nebylo možné. Správce se zavazuje zpracovat přesné osobní údaje pouze za účelem:

 • poskytnutí produktu a služby, poskytnutí informací na vyžádání; zodpovězení vašich dotazů; komunikaci o našich produktech a službách; dalším kontaktu s vámi a informování o změnách v našich produktech a službách.
 • zdokonalení vaši zákaznické zkušenosti
 • Přímý marketing – předmětem marketingové kampaně je výhradně produkt – zahraniční stáž nebo vlastní podobný produkt nebo podobná služba
 • digitální analytiky

Používáme vaše osobní data na základě oprávněného záměru. Na základě oprávněného záměru zpracováváme osobní data s následujícím účelem:

 • zaslání personifikovaných nabídek (od nás);
 • ke správě a analýze naší klientské základny (vaše preference stáží a historie zájmu o typy stáží a konečné rozhodnutí) s cílem zkvalitnění, rozšíření a zajištění dostupnosti služeb a produktů, které vám nabízíme;
 • dotazníkového šetření vyhodnocující spokojenost klientů.

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným účelem neslučitelný.

Rozsah osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovány. Rozsah osobních údajů poskytnutých na základně souhlasu je následující:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefon
 • Univerzita
 • Obor studia

Doba zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze po dobu 10 let ode dne poskytnutí souhlasu. Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Předávání osobních údajů

Nesdílíme vaše osobní data s neznámými subjekty. Vaše osobní data mohou být v určitých případech poskytnuta dalším zpracovatelům osobních dat a/nebo našim důvěrným partnerům s cílem poskytnutí služby a zkvalitnění vaší zákaznické zkušenosti.

 • Správce prohlašuje, že po registraci na www.aiesec.cz / www.nastaz.cz budou osobní údaje předány do zahraničí prostřednictvím AIESEC, a to jak do členských zemí AIESEC v rámci EU, jejichž právní úprava odpovídá požadavkům citovaného zákona, resp. legislativě EU, tak i do ostatních členských zemí AIESEC, ve kterých ochrana osobních údajů nemusí být garantována právními předpisy odpovídající úrovně předpisů EU. Konkrétně se jedná o tyto země, kde  AIESEC působí: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbajdžán, Belgie, Benin, Burkina Faso, Bangladéš, Bulharsko, Bahrajnu, Bosna a Hercegovina, Bělorusko, Bolívie, Brazílie, Chile, Černá Hora, Čína, Cote D’Ivoire, Cabo Verde, Dánsko, Dominikánská republika, Egypt, Ekvádor, El Salvador, Estonsko, Etiopie, Finsko, Fidži, Francie, Gabon, Spojené království, Gruzie, Ghana, Guatemala, Hongkong, Chorvatsko, , Indonésie, Indie, Irsko, Island, Itálie, Jihoafrická Republika, Jordán, Japonsko,  , Kambodža, Kamerun, Kanada, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Korea, Kostarika, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Libérie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Maroko, Moldavsko Mexiko, Makedonie, Malta, Myanmaru, Mongolsko, Mozambik, Mauricius, Malawi, Malajsie, Namibie, Německo,Nigérie, Nikaragua, Nizozemí, Norsko, Nepál, Nový Zéland, Omán, Pákistán, Panama, Peru, Filipíny, Polsko, Portoriko, Portugalsko, Paraguay, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Rwandě, Řecko, Senegal, Seychely, Singapur, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené státy Americké, Srí Lanka, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Tádžikistán, Togo, Thajsko, Tunisko, Turecko, Tanzanie, Uganda, Ukrajina, Uruguay, Venezuela, Vietnam. A to za účelem nalezení vhodné zahraniční stáže Global Volunteer, Global Entrepreneur, Global Talent

Další zpracovatelé:

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoliv bez jakéhokoliv omezení či poškození odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpětvzetí souhlasu mohu učinit písemnou formou v listinné podobě doručením na adresu Správce – AIESEC Česká republika, Bělehradská 79, Praha 2 (dostupné také na https://aiesec.cz/o-aiesec/kontakt/) nebo elektronické podobě (info@aiesec.cz).

Použití Cookies

Tato stránka používá v souladu se zákony a nařízeními soubory cookies – malé textové soubory umístěné do vašeho zařízení s cílem zajistit kvalitnější uživatelskou zkušenost. Obecně tyto soubory slouží k zachování uživatelských předvoleb a poskytují anonymizovaná data pro webovou analytiku prostřednictvím nástrojů třetích stran (Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook…). S cookies soubory se setkáte napříč digitálním světem a obecně slouží k zkvalitnění vaší zkušenosti (např. předvolby nemusíte zadávat opakovaně). Cookies nepředstavují nebezpečí, ale lze je vnímat v kontextu ochrany soukromí. Nelze je použít ke zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Implementace politiky cookies

Cookies používané na tomto webu jsou v režimu Opt-in. Návštěvník webu (v tomto smyslu prohlížeč uživatele) je při první návštěvě upozorněn na problematiku cookies v liště v horní části stránek, je informován o smyslu používání cookies a zároveň je odkázán na detail těchto zásad, kde se může dozvědět více. Dokud uživatel neprojeví souhlas (klik na tlačítko „Povolit cookies“) nejsou bez jeho souhlasu ukládány žádné 1st party cookies ani využíváno služeb třetích stran, které prokazatelně cookies používají.

Cookies používáme s následujícím účelem:

 • Funkční cookies – tyto cookies poskytují funkce, které zpohodlňují práci s webovou stránkou a naše služby. Poskytují zároveň personalizované možnosti, funkce a služby. Slouží například k zapamatování pole formuláře, barevných preferencí či velikosti textu.
 • Analytické cookies – tyto nám pomáhají vyhodnocovat používání a výkon našich stránek a služeb
 • Reklamní cookies – tyto cookies slouží k doručení reklam, které jsou relevantní vašim zájmům a zvyklostem. Zároveň, jsou používány k omezení počtu zobrazení dané reklamy. Tyto cookies jsou spravovány reklamními sítěmi a poskytovateli reklam. Pamatují si, jaké stránky jste navštívili a ty dále sdílí s inzerenty na těchto sítích. Často jsou reklamní cookies propojeny s funkcionalitou stránek..

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

 • Google Analytics pro účel získání statistických informací. Expirace dle nastavení prohlížeče uživatele, popř. do odstranění
 • Google Adwords pro účel identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, Inc., opětovné cílení reklamy (retargeting). Expirace po době 26 měsíců, popř. do odstranění.
 • Facebook Pixel pro účel identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting). Expirace po době 12 měsíců, popř. do odstranění.

Odvolám souhlas s použitím cookies

Pokud chce uživatel změnit souhlas s použitím cookies, či si není jistý zda souhlas v minulosti udělil či nikoliv, může provést vymazání historie svého prohlížeče. Následně ho web znovu upozorní na problematiku cookies viz výše. Pro tento postup je uživatel nucen kontaktovat výrobce svého prohlížeče či využít příslušnou nápovědu. Naše společnost neposkytuje v tomto směru žádnou podporu neboť nejsme výrobce, majitelem ani distributorem uživatelova prohlížeče.

Se soubory cookies úzce souvisí zásady zpracování osobních údajů.